Regulamin

sklepu internetowego Mowo Aqua

 1. Postanowienia ogólne
 2. Ochrona danych osobowych
 3. Zamówienia
 4. Przebieg zamówienia
 5. Ceny towarów
 6. Realizacja zamówienia
 7. Dostawa i koszty wysyłki
 8. Dokument sprzedaży towaru
 9. Warunki płatności
 10. Reklamacje
 11. Gwarancje
 12. Zwrot towaru
 13. Postanowienia końcowe

I.                    Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Mowo Aqua działający pod adresem https://mowo-aqua.cz/, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Medpartner sp. z o. o. ul. Graniczna 3, 62-030 Luboń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692553, NIP: 7792469703, REGON: 36811608000000,
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a)      Sklep Internetowy / Sklep – sklep działający pod adresem https://mowo-aqua.cz/ w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Mowo Aqua oraz zamawiać prezentacje produktów;

b)      Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego;

c)      Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego;

d)      Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

e)      Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Mowo Aqua skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Użytkownika;

f)       Newsletter – gazetka w formie elektronicznej wydawana periodycznie przez Mowo Aqua, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach i inne;

g)      Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

h)      Košík – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

i)        Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

j)        Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

 • Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny produktów znajdujące się w sklepie internetowym były aktualizowane na bieżąco.
 • Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
  • dostęp do Internetu,
  • przeglądarka stron WWW (rekomendowane są najnowsze wersje wszystkich przeglądarek),
  • posiadanie adresu e-mail.

.                  Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz zamówienia w Sklepie użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody wyraża wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia, w tym na zamieszczenie jego danych osobowych w spisach użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o chronię danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 2. Wypełniając formularz zamówienia prezentacji użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody wyraża wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji prezentacji, w tym na zamieszczenie jego danych osobowych w spisach użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o chronię danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 3. Nadto w przypadkach wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 użytkownik może udzielić Medpartner sp. z o. o.  dobrowolnej zgody na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych zawartych w formularzach w celach marketingowych i handlowych, w tym na przesyłanie mu informacji handlowych na adres e-mail lub pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu, a nadto na zamieszczenie jego danych osobowych w spisach użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o chronię danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Administratorem danych osobowych jest Medpartner sp. z o. o. ul. Graniczna 3, 62-030 Luboń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692553, NIP: 7792469703, REGON: 36811608000000. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą. Użytkownicy mają prawo wglądu (dostępu) do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Ponadto, w przypadku przekazania bazy danych zawierającej dane osobowe użytkownika innemu podmiotowi, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania dalszego przetwarzania tych danych osobowych przez nowego administratora danych (w tym podmiot, który zakupił bazę). Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania opisanych powyżej celów. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.
 5. Zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem do osób trzecich.
 6. Użytkownik, udostępniając Sklepowi adres mailowy, wyraża zgodę na otrzymywanie od Medpartner sp. z o. o. informacji handlowej i innych publikacji oraz informacji zawierających reklamy zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

V.               Zamówienia

 1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Użytkownik w Sklepie Internetowym może złożyć Objednávka (kupić) wybrane Produkty, tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia.
 3. Zamówienia można składać w Sklepie poprzez formularz zamówieniowy przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 4. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez użytkownika formularza zamówienia udostępnionego przez Sklep, na stronach sklepu internetowego i potwierdzenie go drogą elektroniczną.
 5. Poprawne zamówienie powinno zawierać: dane kontaktowe zamawiającego, dane dostawy towaru, co najmniej jedną pozycję określonego towaru z ceną, sposobem płatności. W zamówieniu użytkownik powinien określić również, czy podany adres kontaktowy jest adresem do faktury.
 6. Potencjalny użytkownik wysyłając formularz zamówienia potwierdza, iż:
  1. Podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  1. Podane dane nie naruszają praw osób trzecich,
  1. Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

.               Przebieg zamówienia

 1. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA“ pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”. Następnie Użytkownik wypełnia Formularz Zamówienia i potwierdza wskazane w nim dane za pomocą przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 2. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 3. Zamawiający otrzyma automatycznie wygenerowany mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu i informacją zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Użytkownik zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Przy każdorazowej zmianie statusu zamówienia (zrealizowane, anulowane), automatycznie zostaje wygenerowany mail do Zamawiającego z odpowiednim potwierdzeniem zmiany statusu.
 5. W przypadku wyboru płatności „pobranie” zamówienie zostaje od razu przekazane do realizacji do magazynu.
 6. W przypadku wyboru płatności „przedpłata na konto”, po otrzymaniu płatności za zamówiony towar, zamówienie zostaje przekazane do realizacji do magazynu.

VII.                 Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://mowo-aqua.cz/  i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  1. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://mowo-aqua.cz/  po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 5. Mowo Aqua zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Zgodnie z Rozdziałem III ust. 3, ceny oferowane Klientom oraz Gościom mogą się różnić.
 8. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej https://mowo-aqua.cz/

VIII.               Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest podanie przez użytkownika wszystkich niezbędnych danych.
 2. Objednávka realizowane jest przez Sklep w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności.
 3. W przypadku płatności przelewem data księgowania przelewu jest dniem, w którym zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Jeśli data księgowania nie przypada na dzień roboczy, dniem rozpoczęcia realizacji jest kolejny dzień roboczy.
 4. Przy wyborze opcji „przedpłaty na konto” w przypadku nieotrzymania środków pieniężnych od użytkownika w ciągu 3 dni, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia.
 5. W przypadku stwierdzenia braków magazynowych i towarów wykonywanych na zamówienie czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 30 dni roboczych. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość uzgodnienia innego terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie możliwość całkowitego lub częściowego anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu np. braku dostępności zamówionych towarów. Anulowanie zamówienia następuje po uprzednim poinformowaniu użytkownika.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo rezygnacji częściowej lub całkowitej z zamówienia (np. w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych towarów). Wówczas użytkownikowi zostaje wystawiony odpowiedni dokument korekty do dokumentu sprzedaży.
 9. Towar oznaczony w Sklepie znacznikiem: „Promocja” lub „Wyprzedaż” dostępny jest do wyczerpania zapasów. Zamówienia zawierające towary promocyjne/wyprzedażowe będą realizowane według kolejności wpłynięcia zamówień.
 10. Do momentu wystawienia faktury Vat, użytkownik ma prawo do dokonania zmiany w zamówieniu. Dokonanie zmian następuje poprzez drogę elektroniczną.
 11. Jeśli użytkownik dokona nadpłaty na konto Sklepu, kwota ta zostanie zwrócona użytkownikowi. Zwrot następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownikiem Sklepu.

Dokument sprzedaży towaru

 1. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Użytkownik upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 2. Faktury VAT za zakupiony towar przesyłane będą do użytkownika drogą mailową pod wskazany w formularzu przez Użytkownika adres mailowy, a także w formie papierowej wraz z dostarczanym towarem
 3. Akceptując niniejszy regulamin, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną:

Niniejszym akceptujemy przysyłanie przez Sklep:

a)faktur VAT,

b)korekt faktur VAT,

c)duplikatów faktur VAT i korekt VAT

w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

 • Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres: sklep@mowoaqua.pl.

XI.           Warunki płatności

 1. Warunki płatności:
  1. Przy odbiorze (pobranie): użytkownik płaci za przesyłkę gotówką do rąk kuriera przy odbiorze towaru. Zamówiony towar jest przekazywany do realizacji niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
  1. Przelew (płatność przelewem na konto podane w powiadomieniu mailowym): użytkownik dokonuje przelewu – przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru. Po otrzymaniu środków, zamówiony towar jest przekazywany do realizacji w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania środków.
  1. PayU – przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru. Po otrzymaniu środków, zamówiony towar jest przekazywany do realizacji w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania środków.
  1. W systemie ratalnym – po pomyślnym ukończeniu weryfikacji, warunki płatności zostaną indywidualnie określone przez strony.

Reklamacje

 1. Všechno zakupione towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję Producenta.
 2. Dokumentem uprawniającym do świadczeń reklamacyjnych jest faktura VAT (reklamacja nie jest uzależniona od faktury).
 3. Instrukcja obsługi dostarczonego towaru może być umieszczona wewnątrz opakowania lub na jego zewnętrznej stronie.
 4. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem na adres e-mail sklep@mowoaqua.pl.
 5. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania zakupionego towaru.
 6. Użytkownik ma prawo reklamacji towaru (za wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle pod zamówienie Użytkownika) w stanie niezmienionym. Zakupiony towar powinien zostać zapakowany w oryginalne opakowanie producenta umożliwiające jego bezpieczny transport.
 7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę spedycyjną.
 8. Wystawienie faktury korygującej, a tym samym zwrot pieniędzy użytkownikowi, następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.
 9. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 20 dni od momentu zgłoszenia.

XIII.                  Gwarancje

 1. Gwarancja dotyczy produktów sprzedawanych przez Mowo Aqua.
 2. Sklep Mowo Aqua udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości na produkty zakupione za pośrednictwem strony internetowej  https://mowo-aqua.cz/ zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Produkt został wydany użytkownikowi.
 3. Warunkiem zrealizowania przez użytkownika uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie do Sklepu:

a)      ważnego dowodu zakupu (np. faktura VAT)

b)      wadliwego produktu

 • Użytkownik dostarczając produkt do Sklepu zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie produktu. Wszelkiego rodzaju negatywne skutki niewykonania bądź wadliwego wykonania obowiązku, o którym mowa wyżej a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie produktu obciążają użytkownika.
 • Dostarczony do Sklepu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym.
 • Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Sklep w terminie 21 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia produktu do Sklepu na zasadach wskazanych w gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie na czas określony przez Sklep.
 • Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt 2 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie produktu.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli Sklep stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Sklep dokona wymiany produktu w terminie uzgodnionym z użytkownikem, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty otrzymania wadliwego produktu. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez użytkownika elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Sklep.
 • Jeżeli wymiana produktu na nowy, zgodnie z pkt. 8, jest niemożliwa, użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty ujawnionej na dowodzie zakupu.
 • Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 • Gwarancją nie są objęte produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy Sklepu, a w szczególności:

a)      spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu

b)      powstałymi na skutek stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa

c)      spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym działaniem przez osoby trzecie

d)      powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części (np. uszczelek, powierzchni desek polietylenowych, ostrzonych części noży itp.)

 1. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Sklepu.

XIV.                Zwrot towaru

 1. Zakupy dokonane przez konsumenta
 2. Konsument (osoba fizyczna) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów wykonywanych ściśle na zamówienie użytkownika oraz nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, do zwrotu towaru na adres każdorazowo wskazany przez Sklep. Zasady zwrotu towaru podlegają uzgodnieniu z pracownikiem Sklepu.
 4. Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz dowód zakupu, np.  fakturę VAT świadczącą o zakupie produktuOświadczenie o rezygnacji z zakupu jest każdorazowo załączane do przesyłanych towarów. Ponadto oświadczenie jest również do pobrania ze Sklepu Internetowego – zakładka „Dokumenty do pobrania”
 5. Zwrot pieniędzy użytkownikowi za odesłany towar oraz koszty dostarczenia towaru (o ile zostały naliczone) następuje na konto wskazane przez użytkownika w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Sklep pisemnego oświadczenia od użytkownika o odstąpieniu od umowy.
  1. Zakupy dokonane przez instytucję lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą
 6. Użytkownik, który nie jest konsumentem, może od zamówienia odstąpić wyłącznie za zgodą Sklepu. W tym przypadku użytkownik zostanie obciążony odstępnym w wysokości 10 % wartości zwracanego towaru oraz kosztami wysyłki.

XV.              Postanowienia końcowe.

 1. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawarcia umowy sprzedaży z konsumentami będzie rozstrzygał Sąd zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawarcia umowy sprzedaży z innymi podmiotami będzie rozstrzygał Sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, z tym że nie narusza to praw użytkowników nabytych na podstawie postanowień dotychczasowego regulaminu. O wszelkich zmianach w regulaminie klienci zostaną poinformowani poprzez stosowny komunikat na stronie Sklepu internetowego oraz poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail wskazany przez użytkownika w formularzu zamówienia.