Klauzula informacyjna

Niniejsza informacja została sporządzona, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Jakie dane przetwarzamy?

 1. Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować, są one zbierane w związku z przesłanym przez Ciebie zgłoszeniem.
 2. Przetwarzamy:
 3. Imię oraz nazwisko,
 4. Nazwa firmy,
 5. Numer telefonu,
 6. Adres poczty internetowej,
 7. Miejsce zamieszkania,
 8. Numer PESEL.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

 1. Administratorem Twoich danych jest Medpartner sp. z o. o. ul. Graniczna 3, 62-030 Luboń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692553, NIP: 7792469703, REGON: 36811608000000, oraz nasi Zaufani partnerzy.
 2. W sprawie związanej z Twoimi danymi możesz skontaktować się na adres poczty wskazanej w zakładce kontakt.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy te dane w celu:

 1. realizacji umowy lub usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania,
  1. oferowania produktów i usług handlowych – w celach marketingowych,
  1. realizacji zamówionej przez Ciebie prezentacji i czynności związanych z tym zamówieniem i jego realizacją,
  1. rozpatrywania rezerwacji/zamówienia lub czynności poprzedzających ich złożenie lub związanych z zawarciem, wykonywaniem, lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie;
  1. wykonywania obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa unijnego lub prawa polskiego. Obowiązki takie mogą wynikać między innymi z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki. Ponadto, Spółka ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki wynikające
   z decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy;
  1. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Spółki, które zostały wskazane powyżej, a także takich interesów jak:
 2. zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Spółki,
 3. dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Spółki lub podmiotu, który jest przedstawicielem Spółki.
  1. Jeżeli wyrazisz na to zgodę Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby, w tym płci, wieku, lokalizacji, zainteresowań, osobistych preferencji, możliwości finansowych, jeżeli takie dane od Ciebie otrzymamy. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowanie oferty marketingowej, zindywidualizowany kontakt z klientem.

Inne cele przetwarzania danych

            Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych. Spółka może przetwarzać dane w innych drugorzędnych celach – jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane. Przewiduje się następujące cele drugorzędne:

 1. przeniesienie danych do archiwum;
 2. audyty lub postępowania wyjaśniające;
 3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej oraz zarządczej;
 4. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne lub naukowe;
 5. doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Spółki.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zasadniczo Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak to wynika z zawartej umowy, a maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 3 lata. Po upływie czasu przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z zawartą umową Twoje dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, w terminie operacyjnie niezbędnym na usunięcie Twoich danych z naszych zasobów.

Okres przetwarzania Twoich danych jest jednak zależny od celu, w jakim zostaną zebrane i będą przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Będziemy przetwarzać dane związane z:

 1. umową – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub Twoich zgód;
 2. inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych lub okres dłuższy, jeśli inny termin przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub Twojej zgody;
 3. danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy), dane osobowe są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie;
 4. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
 • zgodą – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody, ale jeżeli w oświadczeniu o zgodzie nie wskazano tego czasu to do czasu odwołania zgody.

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, przy czym możesz zawsze wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej
z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dot. zgłoszenia jest udzielona przez Ciebie zgoda na ich przetwarzanie w związku ze zgłoszeniem. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w związku z zawartą umową jest niezbędność tych danych do wykonania zawartej umowy. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową np. podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej). Jednocześnie Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza  terytorium Unii Europejskiej.

Oznacza to, że dane osobowe będziemy mogli przekazywać do organów lub podmiotów:

 1. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  1. którym dane zostały udostępnione lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartych umów o świadczenie usług, lub umów outsourcingu usług, m.in. podmiotom świadczącym: usługi archiwizacyjne, usługi IT, usługi księgowe, usługi w zakresie administrowania, usługi kancelaryjne, usługi prawne;
  1. którym dane mogą być przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia.

Jeżeli udzieliłeś nam odpowiedniej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych to możemy również przekazać je podmiotom trzecim.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 1. Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (o ile nie stoi to na przeszkodzie realizacji umowy, która ma zostać wykonana), jak i prawo do przenoszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych, ale tylko jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej zgody, w każdym czasie poprzez wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych przez Administratora.
 2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Spółkę.
 3. Prawo przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych – z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie odrębnej zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wnioski w sprawie realizacji praw można składać pisemnie na adres Spółki.
 4. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Dodatkowe informacje dot. Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.